Algemene voorwaarden fitnessverhuur - Tunturi

A. 

Er geldt een minimale huurtermijn van 3 maanden. Na de eerste 3 maanden wordt de huurperiode zonder bericht telkens met 1 maand verlengd. U kunt uw huur per mail opzeggen door te mailen naar info@rhodos.nl of door gebruik te maken van ons contactformulier.

 

B.

Het totale factuurbedrag (inclusief de eerste maand huur, bezorgkosten en borgsom) dient voor de aanvang van de huurperiode volledig betaald te zijn. Dit kan door middel van contante betaling bij aflevering of door het totale bedrag vooraf te betalen via bank of aan de zaak.  

 

C.

Bij een verlengingsfactuur of bij gebruikmaking van de koopoptie dient het factuurbedrag binnen 10 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Dit kan door overmaking van het verschuldigde op de bank- en/of girorekening van Tunturi-shop BV  of door het invullen en opsturen van de incassomachtiging op de factuur. Wanneer er te laat wordt betaald kunnen er administratiekosten van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €20.00,- in rekening worden gebracht. 

 

D.

Het gehuurde fitnessapparaat wordt op de afgesproken bezorgdatum schoon en in goede staat volledig gemonteerd afgeleverd op het bezorgadres. Op deze dag wordt u geacht aanwezig te zijn om het fitnessapparaat in ontvangst te nemen en te controleren op gebreken.

 

E.

De huurder is verplicht de gehuurde artikelen schoon te houden en te retourneren in goede staat. Onder goede staat wordt de staat van aflevering verstaan.

 

F.

Herstel van schade door verkeerd gebruik, onachtzaamheid, onzorgvuldigheid en/of vernieling door huurder komt voor rekening van huurder en/of wordt eventueel verrekend met de waarborgsom. Daarnaast behoudt Tunturi-shop Fitness zich het recht om vervallen huurtermijnen en eventuele administratiekosten te verrekenen met de waarborgsom.

 

G.

Het gehuurde fitnessapparaat blijft eigendom van Tunturi-shop Fitness tenzij er alsnog een koopovereenkomst wordt gesloten met betrekking tot het gehuurde fitnessapparaat.

 

H.

De aansprakelijkheid van Tunturi-shop BV is beperkt tot het bedrag dat door de afgesloten verzekering van Tunturi-shop BV is gedekt, indien en voor zover aansprakelijkheid door deze verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Tunturi-shop BV is echter ten volle aansprakelijk indien sprake is van opzet of grove schuld van Tunturi-shop BV of van diens leidinggevende en ondergeschikten.

 

I.

Alle met Tunturi-shop BV aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling, en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden. Eventuele geschillen tussen huurder en Tunturi-shop BV worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Tunturi-shop BV, behoudens uitzonderingen krachtens dwingend recht.